REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH WARUNKI HANDLOWE VOUCHER ESTE CLINIC

Warunki Skorzystania z Voucherów
Każdy voucher jest wystawiany imiennie i wymaga wcześniejszej rezerwacji.
Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystanie vouchera w tym czasie skutkuje jego wygaśnięciem.
Rezerwacja: Aby skorzystać z usług w ramach vouchera, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub poprzez aplikację Booksy.
Voucher może być dostarczony elektronicznie na wskazany adres email lub pocztą do wskazanego adresu, w zależności od wybranej opcji przez klienta.
Istnieje możliwość zmiany danych osoby upoważnionej do skorzystania z vouchera po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Wymagany jest kontakt telefoniczny lub emailowy
W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z pod numerem telefonu 578-689-664 lub poprzez email esteclinisalon@gmail.com

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH
WARUNKI HANDLOWE
VOUCHER ESTE CLINIC
Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod
nazwą „Voucher” (dalej „Bon”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”).
3. Sprzedaż jest organizowana przez ESTE CLINIC, ul. PIOTRKOWSKA 243/1U ŁÓDŹ, 90-456
ŁÓDŹ, NIP 7262669392, REGON 369002740 (zwanej dalej
„Organizatorem”).
DEFINICJE
a) Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację
określonych usług w ESTE CLINIC ŁÓDŹ, zwanego dalej
„Sprzedającym”, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
b) Nabywca–każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora
voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
d) Realizacja Vouchera–wymiana przez osobę dysponującą Voucherem, voucheru na usługi lub
produkty kosmetyczne.
III. WARUNKI OGÓLNE
1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Klinice Kosmetologicznej ESTE CLINIC,
ul. PIOTRKOWSKA 243/1U, 90-456 ŁODŹ, NIP 7262669392
W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem
telefonu 578-689-664 lub konieczna jest rezerwacja terminu przez aplikację booksy.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające
wartość pieniężną.
5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie w zależności od rodzaju
vouchera.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony,
po jego przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym
również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
8.Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku
osoba obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera a ceną wybranej usługi.
9. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,
c) braku wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę,
d) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
11. Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie
telefonicznym.
12. Vouchery można sumować.
13. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient
może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas rezerwacji lub podczas wizyty.
14.Każdy Voucher jest wystawiany imiennie i może być wykorzystany tylko przez osobę, na którą został zarejestrowany. Istnieje możliwość zmiany danych osoby upoważnionej do wykorzystania Vouchera po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. W takim przypadku należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod nr telefonu : 578-689-664 lub email : esteclinicsalon@gmail.com w celu dokonania niezbędnych zmian.

WAŻNOŚĆ VOUCHERA
1. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.(6 miesięcy od daty zakupu)
2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już
nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i
udostępniane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej https://este-clinic.pl/
Jeśli Voucher Prezentowy zostanie wykorzystany w bezprawny sposób przez osobę
nieupoważnioną, ulegnie zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży lub dezaktywacji firma ESTE CLINIC nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.
Lokalizacje gdzie można użyć voucher
ESTE CLINIC
UL. PIOTRKOWSKA 243/1U
90-456 ŁÓDŹ
TELEFON 578-689-664

 

VOUCHER KWOTOWY

Nasz Voucher Kwotowy to idealny prezent, który daje obdarowanej osobie wolność wyboru spośród szerokiej gamy usług i produktów oferowanych przez naszą klinikę/firmę. To elastyczne rozwiązanie, pozwalające na skorzystanie z dowolnej kombinacji zabiegów lub zakup produktów do określonej wartości. Daj bliskim prezent w postaci niezapomnianych doświadczeń i możliwości samodzielnego wyboru tego, co sprawi im największą radość.

  • Voucher jest imienny i wymaga wcześniejszej rezerwacji usług.
  • Możliwość skorzystania z usług do wysokości kwoty określonej na voucherze.
  • W przypadku przekroczenia wartości voucheru, różnica może być dopłacona przez użytkownika.
  • Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu, co daje dużą swobodę w planowaniu wizyt.
  • Rezerwacja usług możliwa telefonicznie lub przez aplikację  Booksy  co zapewnia wygodę i elastyczność.
  • Voucher dostarczany jest w zależności od wybranej opcji: elektronicznie lub pocztą, idealnie nadając się na ostatnią chwilę lub elegancki prezent.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z pod numerem telefonu 578-689-664 lub poprzez email esteclinisalon@gmail.com